LAGUNA CITY
GFA 861 ft²
SA 687 ft²
Sale HK$ 10.500 M
LAGUNA CITY
GFA 644 ft²
SA 517 ft²
Rent HK$ 17500
LAGUNA CITY
GFA 863 ft²
SA 687 ft²
Rent HK$ 26000
LAGUNA CITY
GFA 639 ft²
SA 517 ft²
Sale HK$ 8.500 M
LAGUNA CITY
GFA 644 ft²
SA 517 ft²
Rent HK$ 16800
LAGUNA CITY
GFA 644 ft²
SA 517 ft²
Sale HK$ 8.500 M
LAGUNA CITY
GFA 1606 ft²
SA 1270 ft²
Sale HK$ 21.000 M
LAGUNA CITY
GFA 644 ft²
SA 517 ft²
Sale HK$ 7.800 M