LAGUNA CITY PH 04
GFA 644 ft²
SA 517 ft²
Rent HK$ 17000
LOHAS PARK PH 04A....
Rent HK$ 15001
SCENEWAY GDN
GFA 777 ft²
SA 612 ft²
Sale HK$ 9.150 M
SCENEWAY GDN
GFA 910 ft²
SA 720 ft²
Rent HK$ 24000
SCENEWAY GDN
GFA 680 ft²
SA 537 ft²
Rent HK$ 19000
SCENEWAY GDN
GFA 784 ft²
SA 612 ft²
Rent HK$ 19800
SCENEWAY GDN
GFA 785 ft²
SA 612 ft²
Rent HK$ 19000
SCENEWAY GDN
GFA 680 ft²
SA 537 ft²
Rent HK$ 18500